Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunināšana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras apmaiņa” projekts „Joikas un dainas”

Projekta nr.EEZLV04/GSKA/2013/15


Līgums par projekta “Joikas un dainas” īstenošanu starp biedrību Kultūras menedžmenta centrs “Lauska” un LR Kultūras ministriju tika noslēgts 2014.gada 15.jūlijā. Projekta realizēšanas periods ir līdz 2015.gada 31.decembrim. Projektu finansē no EEZ finanšu instrumenta ( ko veido Norvēģijas, Islandes un Lihtenšteinas iemaksas) līdzekļi nepārsniedzot 72 193,05 EUR, valsts budžeta līdzekļi nepārsniedzot 12 739,95 EUR, kā arī KMC “Lauska” 10% līdzfinansējums – 9 437,00 EUR apmērā.

Galvenās plānotās darbības ir divu gadu laikā sarīkot divus etno-eko festivālus SVIESTS Latvijā, kā arī divus sāmu kultūras festivālus ISOGAISA Norvēģijā, kuros ar koncertiem, paraugdemonstrējumiem un meistarklasēm piedalīsies viesmākslinieki un amatnieki no attiecīgā partnera valsts. Lai dokumentētu un izplatītu festivālu un meistarklašu norises, tiks izveidota mājas lapa www.joikasundainas.lv , kurā tiks ievietoti foto un videomateriāli, kā arī apraksti latviešu, angļu un norvēģu valodās.

Projekta mērķis ir veicināt zināšanu, pieredzes un radošo impulsu apmaiņu starp divu tradicionālu kultūru – sāmu un latviešu – pārstāvjiem un šo tradīciju kopējiem mūsdienās. Sāmu kultūra Latvijā ir vēl maz iepazīta, tāpat latviešu tradicionālā kultūra Norvēģijā nav īpaši plaši pārstāvēta.

Ir interesanti un savstarpēji bagātinoši redzēt, kādi tradicionālās kultūras elementi sāmiem un latviešiem ir saglabājušies un tikuši attīstīti līdz mūsdienām, bet kuri elementi kādā no kultūrām ir izzuduši un aizmirsti, kuri, iespējams, tomēr senāk ir pastāvējuši. Piemēram, Latvijā ļoti attīstīta ir arheloģisko tērpu, rotu, sadzīves priekšmetu pētniecība un rekonstrukcija, kā arī pirts rituālu un to garīgo aspektu uzsvēršana. Arī latviešu tautas dziesmās ir atrodami ļoti seni mītoloģiski slāņi, kuru tiešā nozīme mūsdienās pat reizēm nav atšifrējama. Savukārt sāmu kultūrā vēl arvien dzīva ir šamanisma tradīcija, ar to saistītie rituāli, meditācijas, dziesmas un mūzikas instrumenti.

Lai veicinātu šo savstarpējo izzināšanu un mijiedarbību, projekts centīsies veidot padziļinātas saites starp diviem jauniem, bet jau iedibinātiem festivāliem – etno-eko festivāls SVIESTS Latvijā un ISOGAISA Norvēģijā.

Atskats uz projektu “Joikas un Dainas” 2014-2015, Frederika Wennermo